VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

- Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Quyết định về việc công nhận các nội dung đạt giải Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021

- Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021

- Hướng dẫn hồ sơ tham gia cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và “Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Kế hoạch truyền thông về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Đăng ký làm việc về cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn – Tường – Đường đẹp” năm 2021

- Quyết định về việc sung kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn-Tường-Đường đẹp” năm 2021

- Quyết định về việc thay đổi Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Kế hoạch số 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Phân công chủ trì theo dõi, tham mưu, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan phục vụ cuộc thi "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Công văn số 16/BTC ngày 06/8/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi v/v tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và Vườn – Tường – Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Công văn số 2546/UBND-KTN ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh V/v lùi thời gian tổ chức cuộc thi "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" và cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" sang năm 2021

- Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 16/7/2021 của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi về kiện toàn Hội đồng chấm thi và Tổ thư ký cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 Kiện toàn Ban Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

- Công văn số 4206/UBND-KTN ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh v/v phát động tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” trên địa bàn tỉnh năm 2021